Vedtægter for BARA, Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access
www.bara.dk

Vedtægter:Vedtægter for...

Brancheforeningen for
Autoriseret Rope Access

BARA
www.bara.dk

§ 1. Foreningens navn og adresse.
a). Foreningens navn er:
“Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access”
b). Foreningens adresse defineres af bestyrelsen.


§ 2. Foreningens formål:
- at skabe, udvikle og udvide kontakter blandt mennesker og firmaer, der arbejder med autoriseret (certificeret, eksamineret) rope access med udgangspunkt i offentliggjorte normer (beståelseskriterier / cetification requirements).
- at udbrede kendskabet til autoriseret rope access, herunder bl.a. informere og oplyse om samt gøre opmærksom på behovet for og fordelene ved rope access, der bygger på egentlige autorisationer og offentligt tilgængelige krav hertil.
- at udvikle og udvide muligheder for uddannelse og dygtiggørelse indenfor rope access.
- at udvikle samarbejdsmulighederne mellem forskellige rope access systemer, der bygger på autorisationer på basis af offentliggjorte beståelseskriterier.
- at fungere som rådgiver, særligt overfor medlemmerne, men også overfor virksomheder og myndigheder mv.
- at medvirke til at skabe og udvikle den sikrest mulige praksis for rope access.
- at etablere samt varetage et hændelsesrapporteringssystem, både mht. indrapportering, analyse og videreformidling af viden og resultater.
- at arbejde for anerkendelse af krav til autorisation af rope access arbejde samt af rope-access-firmaer.


§ 3. Foreningens økonomi mm.
a). Foreningen driver ikke erhverv.
b). Foreningens indtægter kommer fra medlemskontingenter, indmeldelsesgebyrer og gaver, fonde mm.
c). Medlemskontingentet betales årsvis forud fra regnskabårets start.
d). Regnskabsåret falder sammen med kalenderåret.
e). Foreningens midler bruges i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
f). Foreningens eventuelle overskud kan ikke tilfalde medlemmer direkte, men skal benyttes i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
g). I tilfælde af foreningens opløsning, søges foreningens midler så vidt muligt anvendt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
h). Foreningen laver regnskab én gang om året efter afslutning af regnskabsåret, og dette forelægges for og godkendes på generalforsamlingen.
i). BARA har en konto i foreningens navn (BARA - "Brancheforeningen for Autoriseret Rope Acces") i Jyske Bank.
Regnr.:                         5099
Kontonr.:                      123509-9
j). Foreningen tegnes i forbindelse med betalinger og brug af kontoen af kasserer og den af bestyrelse udnævnte bogholder i forening.
Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden og mindst to andre bestyrelsesmedlemmer.
k). Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
l). Det er den til enhver tid siddende bestyrelse der har tegningsretten jf. stk. 1., af fuldmagter til foreningens konto i Nordea/Jyske Bank!
m). Bestyrelsen har efter valg af kasserer retten til at ophæve fuldmagten tilhørende den netop afgåede kasserer og overføre denne ret til den nye kasserer.


§ 4. Optagelseskriterier.
a). I foreningen optages medlemmer, både enkeltpersoner og firmaer, med interesse for en kvalitatativ udvikling af rope access, jvf. foreningens formål.
Foreningen optager medlemmer i 2 kategorier:
- A-medlemmer: Firmaer, der benytter eller tilbyder rope-access-tjenester samt firmaer, der uddanner eller på anden måde har en særlig interesse for rope access.
- B.medlemmer: Enkeltpersoner, der arbejder med eller udbyder tjenester indenfor rope access.
b). Desuden optages støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmeret, men kan deltage i møder og modtage skrivelser på lige fod med medlemmer.
c). Enkkeltpersoner eller firmaer, der benytter eller udbyder tjenester eller uddannelser indenfor rope access søger bestyrelsen om optagelse, vedlagt dokumentation for autorisation, og bestyrelsen træffer beslutning om medlemsskab.
d). I tilfælde af afslag gives skriftlig begrundelse.
e). Udmeldelse sker skriftligt med virkning fra udgangen af et medlemsår.


§ 5. Foreningens struktur, generalforsamlinger og bestyrelsesarbejde.
a). Generalforsamlingen er foreningens højeste organ.
b). Alle A og B-medlemmer har stemmerret ved generalforsamlinger med en stemmevægt på 2 for A-medlemmer og 1 for B-medlemmer.
c). Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel af bestyrelsen, der også sørger for forberedelse af møder og generalforsamlinger.
d). Ordnær generalforsamling indkaldes skriftligt ved afslutningen af regnskabsåret og afholdes senest i marts måned.
e). Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mere end 1/3 af medlemmerne kræver det.
f). Ved den ordinære generalforsamlingen fremlægges og godkendes formandens beretning samt foreningens regnskab, påtegnet af foreningens revisor.
g). Foreningens revisor vælges på generalforsamlingen for en periode på et år ad gangen.
h). Forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til bestyrelsen mindst 2 uger før generalforsamlingen.
i). Forslag til ændringer af vedtægterne samt eksklusionsforslag skal indsendes skriftligt til bestyrelsen mindst 2 uger inden den ordinære generalforsamling og kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
j). Der tages referat ved alle generalforsamlinger og betyrelsesmøder.
Generalforsamlingsreferater udsendes til godkendelse blandt medlemmerne.
Bestyrelsesmødereferater godkendes af bestyrelsen og gøres tilgængelige for medlemmerne.
k). Beslutninger i både bestyrelse og ved generalforsamlinger træffes med almindeligt flertal.
l). I tilfæde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
m). Bestyrelsen tegner foreningen i det daglige arbejde.
n). Bestyrelsen består af ialt 5 medlemmer, der vælges ved den ordinære generalforamling, og konstituerer sig selv med mindst formand, næstformand og kasserer. Alle bestyrelsesmedlemmer har 1 stemme ved bestyrelsesmøder.
o). Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når der er tre bestyrelsesmedlemmer til stede.
p). Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, og valgperioder tilrettelægges, så ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samtdigt.
q). Foreningen opløses, hvis der på forhånd er stillet skriftligt forslag herom til den ordinære generalforsamling, og det vedtages med 3/4 flertal.


Vedtaget ved generalforsamlingen, den 10. marts 2008 og revideret ved generalforsamligen, den 23. marts, 2009 samt ved generalforsamlingen, den 16. marts, 2010.


Download vedtægterne her. (Som pdf-dokument, 36 Kb).